โครงการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 111 (6/2566)

วันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย​ศิลปากร​ นำโดย อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 111(6/2566) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุม​ฯ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.” วิทยากรโดย คณะกรรมการ ปขมท. และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนสมัยใหม่ในยุค Disruption วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้มีกิจกรรมนำชมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และสถานที่โดยรอบ ตามรายละเอียดดังนี้
1. สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, เยี่ยมชมพื้นที่วังท่าพระ และการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล ยาศรี รองอธิการบดี วังท่าพระและเมืองทองธานีศูนย์ข้อมูล
2. สถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ธีมงาน: สถาปัตยกรรมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วีระกุลผู้อำนวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
3. หอสมุดกลาง วังท่าพระ
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
4. การเข้าชมตึกถาวรวัตถุ (ตึกแดง)
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

รูปภาพบรรยากาศภายในงานสามารถดูได้ที่ ประมวลภาพโครงการรับเป็นเจ้าภาพ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 111 (6-2566))