ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท. เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 92 (1/2563) ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารศิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น