ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1 (1/2563) และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการรับ-จ่ายเงินของ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงแรม บี.พี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา