ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายนิรันดร์ แสงพุ่ม รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 “30 ปี ปขมท. เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน” ณ สวนแสนปาล์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งภายในงานได้มีการมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 5 ด้านดังนี้
1. ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นายสุรสิงห์ สุรนาถวัชวงศ์ ตำแหน่ง นักสุขศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัด ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) P5 สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายณรงค์รัตน์ สวัสดิกานนท์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ด้านลูกจ้างดีเด่น ได้แก่ นางสาวผลิดา บุญแก้ว ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 สังกัด ฝ่ายบริหารและการจัดการ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนี้ มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างยั่งยืน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวข้ามขีดจำกัด วิจัย ไม่ไกลตัว โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานและการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยกรรมการบริหาร ปขมท. และผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง การใช้เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ในการทำงานยุคใหม่ โดย ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสพสื่ออย่างไรให้เกิดประโยชน์ และไม่หลงเชื่อกับเฟคนิวส์ได้อย่างง่ายดาย และจบท้ายด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สร้างสุข สนุกกับการทำงาน” โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช นักพูดชื่อดังที่ให้ข้อคิดดี ๆ กับการทำงานอย่างไรให้มีความสุข พร้อมสอนแนวคิดช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ