ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายนิรันดร์ แสงพุ่ม รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 นางสาวภัทรภร เฉลยจรรยา กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกฤษดา ไพรวรรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหาร ปขมท. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 103 (3/2565) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิด