ประกาศอื่นๆ

1. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559

2. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการสรรหากรรมการประจำคณะศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559

3. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการสรรหากรรมการประจำคณะศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ประเภทผู้แทนจากคณะ พ.ศ. 2559

4. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้ทำงานบริหาร อัตราจ่ายค่าตอบแทนผู้ทำงานบริหาร ฉบับที่ 2

5. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้ทำงานบริหาร อัตราจ่ายค่าตอบแทนผู้ทำงานบริหาร

6. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแก่พนักงานมหาวิทยาลัยฯ

7. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

8. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

9. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

10. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน มศก. พ.ศ. 2559

11. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงสำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย

12. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนฯ

13. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดีฯ พ.ศ. 2559

14. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ กบม. ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

15. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ

16. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย

17. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดจำนวนเงินสดเพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการฯ พ.ศ. 2560

18. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

19. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการบริการทางวิชาการ

20. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา ป.เอก

21. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

22. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพฯ

23. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของ มศก. (ฉบับที่ 2)

24. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของ มศก.

25. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักเกณฑ์และวิธีประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย

26. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559