ระเบียบสภาคณาจารย์และพนักงาน

1.ระเบียบว่าด้วยอัตราจ่ายและการจ่ายเงินสมนาคุณตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และตำแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560