บทบาทและหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560 กำหนดให้สภาคณาจารย์และพนักงานมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ  และคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ในการดำเนินกิจการของสภาคณาจารย์และพนักงาน  ให้สภาคณาจารย์และพนักงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป็นระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้ถือเป็นการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และให้นับเป็นภาระงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนด