ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาคณาจารย์และพนักงาน

1. ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560