ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่รองประธาน ปอมท.คนที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วย นายกฤษดา ไพรวรรณ์
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 94 (3/2563) ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย