ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท. ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไทรทอง กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่