ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 6/2566 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติต้อนรับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. และ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม

โครงการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 111 (6/2566)

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายนิรันดร์ แสงพุ่ม รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 “30 ปี ปขมท. เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน” ณ สวนแสนปาล์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งภายในงานได้มีการมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 5 ด้าน