ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ ปอมท. ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท. ได้เข้าร่วมประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 86 (5/2561) ณ ห้องประชุมไทรทอง กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่