ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

นที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท. เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meeting

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายนิรันดร์ แสงพุ่ม รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 นางสาวภัทรภร เฉลยจรรยา กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกฤษดา ไพรวรรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหาร ปขมท. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 103 (3/2565) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิด