ข่าวประชาสัมพันธ์

 

บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ปอมท.
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านสาขารับใช้สังคม รวมทั้ง วางแผนการดำเนินงานกำหนดการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท.
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1 (1/2563) และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการรับ-จ่ายเงินของ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564