ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ และนายนพรัตน์
พวงยิ้มน้อย ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท.
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท. ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไทรทอง กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่