ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่รองประธาน ปอมท.คนที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ฮิลล์ 2000 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท.
เดินทางไปราชการเพื…่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 92 (1/2563) ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารศิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น