ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท. เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ ในโอกาสนี้ ดร.จิระศักดิ์ บางท่าไม้ ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายนิรันดร์ แสงพุ่ม รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 นางสาวภัทรภร เฉลยจรรยา กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และนายกฤษดา
ไพรวรรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 104 (1/2565) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของสภาพนักงาน และของมหาวิทยาลัยสมาชิก ปขมท. รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ปขมท. ด้วย