ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม และเปิดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท. ได้เข้าร่วมประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 86 (5/2561) ณ ห้องประชุมไทรทอง กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่