ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และ อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ในฐานะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท. เข้าร่วมการประชุมของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท.
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1 (1/2563) และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการรับ-จ่ายเงินของ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564