ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการประธาน ปอมท. ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ รองประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ปขมท.
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1 (1/2563) และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการรับ-จ่ายเงินของ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564