โครงการและกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน

โครงการประจำปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานเข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการประจำปี พ.ศ. 2558

โครงการเสวนาวิชาการ
เรื่องประสบการณ์และงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
ประจำปี 2559

โครงการเสวนาวิชาการ
เรื่องการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2558