ประกาศสภาคณาจารย์และพนักงาน

1. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และพนักงานฯ

2. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน