ข้อบังคับอื่นๆ

1. ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภา มศก. พ.ศ. 2560

2. ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560

3. ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560

4. ข้อบังคับ ว่าด้วยมอบอำนาจผู้ปฏิบัติการแทนฯ พ.ศ. 2560

5. ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการพิจารณาต่อการจ้างฯ พ.ศ. 2560

6. ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างฯ พ.ศ. 2560

7. ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560

8. ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560

9. ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2559

10. ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานขั้นต่ำฯ พ.ศ. 2559

11. ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

12. ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

13. ข้อบังคับ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน พ.ศ. 2559

14. ข้อบังคับ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

15. ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

16. ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

17. ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559

18. ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559

19. ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559

20. ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2559

21. ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2559

22. ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำหอศิลป์ พ.ศ. 2559

23. ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559

24. ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

25. ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

26. ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติฯ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

27. ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559

28. ข้อบังคับ ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2559

29. ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559