รายงานการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการดำเนินงานสภาคณาจารย์ ระหว่างปี 2564 – 2565

>> Download <<

รายงานการดำเนินงานสภาคณาจารย์ ระหว่างปี 2563 – 2564

>> Download <<

รายงานการดำเนินงานสภาคณาจารย์ ระหว่างปี 2560 – 2562

>> Download <<

รายงานการดำเนินงานสภาคณาจารย์ ระหว่างปี 2557 – 2560

>> Download <<

รายงานการดำเนินงานสภาคณาจารย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556

    >> Download <<