ระเบียบอื่นๆ

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559

2.ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2559

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดลำดับอาวุโสของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. 2560

4.ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560