ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านสาขารับใช้สังคม รวมทั้ง วางแผนการดำเนินงานกำหนดการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่