ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ และนายนพรัตน์ พวงยิ้มน้อย ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี