ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่รองประธาน ปอมท.คนที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่