ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม และเปิดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562