ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และ อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ในฐานะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท. เข้าร่วมการประชุมของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meeting ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างบัณฑิต ยุคโควิด-19”