ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท. เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meeting โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1. การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
2. การเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2565
3. การจัดตั้งสมาคมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
4. การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ปอมท. และ ปขมท.