การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

1. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้ง จำนวนกรรมการ การอำนวยการเลือกตั้ง
และการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
2. ใบสมัครรับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ประเภทคณาจารย์)
3. ใบสมัครรับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ประเภทพนักงาน)