โครงการรู้เขารู้เราสู่การพัฒนาสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมโครงการรู้เขารู้เราสู่การพัฒนาสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติให้การต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย นายใหม่ ภูผา รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 และสมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการนำเสนอแนวคิดระบบการบริหารจัดการ รวมถึงบทบาทสำคัญของสภาพนักงาน นอกจากนี้ทั้ง 2 สถาบันยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ด้วย