ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุม ปอมท.

รวมภาพที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 
 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2561
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561
ณ มหาวิทยาลัยมเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561
ณ จังหวัดเชียงใหม่
 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รวมภาพที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

   การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2560 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2560 และประชุมวิชาการปอมท. ประจำปี 2560
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

 

 

หน้า: 1 2