ผลการพิจารณาตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

ตามหนังสือ สำนักงานประสานงาน ปขมท. ที่ ปขมท.20 /ว 005  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2561  โดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ใน 4 ด้าน ด้านละ 1 คน ได้แก่  1) ด้านบริการดีเด่น  2) ด้านบริหารดีเด่น
3) ด้านวิชาชีพดีเด่น และ 4) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  และคัดเลือกลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 1 คน
ที่มีคุณสมบัติตามที่ ปขมท. กำหนด  เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายชื่อ
ตามแบบเสนอรายชื่อฯ  นั้น

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ของสภาคณาจารย์และพนักงาน  ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อของมหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ด้านบริการดีเด่น คือ  นางสาวอรุณ บัวจีน  บัณฑิตวิทยาลัย
  • ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ด้านวิชาชีพดีเด่น คือ นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล คณะศึกษาศาสตร์
  • ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น คือ นายกวิน วีรชาติ คณะเภสัชศาสตร์
  • ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อประเภท ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น คือ นายพัลลภ มลคล้ำ คณะเภสัชศาสตร์

ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จะดำเนินการส่งผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท.) พิจารณาคัดเลือกต่อไป