สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 11 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายนิรันดร์ แสงพุ่ม รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 พร้อมด้วย นายกฤษดา ไพรวรรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 21 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง”  โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมคนหรือองค์กรอย่างไรในสังคมโลก

2. การบริหารจัดการในโลกเสมือนจริง Metaverse

3. การเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉมสำหรับบุคลากรและมหาวิทยาลัยในอนาคต

4. ความสุขในการทำงานในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่โลกเสมือนจริง