“เครือข่ายความร่วมมือ ทปสท.&ปอมท. ผนึกกำลังดัน 3 ข้อเสนอ และขอบคุณรัฐมนตรีเอนก เหล่าธรรมทัศน์”

“เครือข่ายความร่วมมือ ทปสท.&ปอมท. ผนึกกำลังดัน 3 ข้อเสนอ และขอบคุณรัฐมนตรีเอนก เหล่าธรรมทัศน์”

#ทปสท. คือ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (48 มหาวิทยาลัย)
#ปอมท. คือ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (28 มหาวิทยาลัย)
โดยมีวาระความร่วมมือ ดังนี้
1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
2. การส่งเสริมสวัสดิภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
3. แนวทางพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต