การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

1. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. ใบสมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาวเท่านั้น)