การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระเบียบและแบบเสนอชื่อฯ

1. ระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563

2. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

3. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาสังคมศาสตร์

5. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขามนุษยศาสตร์

6. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปกรรมศาสตร์

7. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขารับใช้สังคม