การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระเบียบและแบบเสนอชื่อฯ

1. ระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563

2. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

3. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 สาขาสังคมศาสตร์

5. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 สาขามนุษยศาสตร์

6. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 สาขาศิลปกรรมศาสตร์

7. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 สาขารับใช้สังคม