การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระเบียบและแบบเสนอชื่อฯ

1. ระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561

2. ประกาศที่ประชุม ปอมท. เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

3. คำชี้แจง การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

4. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

5. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สาขาสังคมศาสตร์

7. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สาขามนุษยศาสตร์

8. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สาขาศิลปกรรมศาสตร์

9. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สาขารับใช้สังคม