การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระเบียบและแบบเสนอชื่อฯ

1. ระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563

2. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

3. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาสังคมศาสตร์

5. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขามนุษยศาสตร์

6. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปกรรมศาสตร์

7. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขารับใช้สังคม

 

สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ส่งหนังสือเชิญชวนให้คณะวิชาต่าง ๆ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเป็น “กรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564” และ “ผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564” ใน 6 สาขา ได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขาสังคมศาสตร์
  4. สาขามนุษยศาสตร์
  5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์
  6. สาขารับใช้สังคม

ทั้งนี้ มีคณะวิชาที่มีความประสงค์เสนอชื่อผู้สมควรเป็น “กรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564” และ “ผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564” ดังนี้

 

รายชื่อ “กรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564”
ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ลำดับที่ คณะ ชื่อ – นามสกุล สาขาที่เสนอชื่อ
1. มัณฑนศิลป์ อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา รับใช้สังคม
2. ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว สังคมศาสตร์

 

รายชื่อ “ผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564”
ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ลำดับที่ คณะ ชื่อ – นามสกุล สาขาที่เสนอชื่อ
1. มัณฑนศิลป์ อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล สาขารับใช้สังคม